+36 20/941-8292 | +41 79/475-6637 jelentkezes@svajciallas.hu

Szolgáltatási Feltételek

 

A) HATÁLYA

A.1. A SWISS Gebäudetechnik Personalverleih GmbH.

Az internetes oldalak (továbbiakban: “Weboldal”) tulajdonosa és üzemeltetője a SWISS Gebäudetechnik Personalverleih GmbH. (CHE-379.849.907 svájci cégjegyzékszámon nyilvántartott gazdasági társaság, székhelye: 5036 Oberentfelden, Ausserfeldstrasse 9.) továbbiakban: “SG Personal GmbH.)

A.2. A Felhasználó

Az SG Personal GmbH által üzemeltetett Weboldal használatának feltétele, hogy az azt látogatók, azaz az Interneten böngészők, vagy akár az SG Personal GmbH által meghirdetett állásokra (pozíciókra) jelentkezők (továbbiakban: “Jelentkező”) ( böngésző, Jelentkező együttesen: “Felhasználó”) elfogadják a jelen dokumentumban (továbbiakban: “Szolgáltatási Feltételekben”) szabályozottakat.

A Felhasználó az SG Personal GmbH üzemeltetett Weboldalra történő belépéssel, illetve a Weboldalon történő böngészéssel elismeri, hogy a jelen Szolgáltatási Feltételeket megismerte, annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el.

A.3. A Weboldal

Jelen Szolgáltatási Feltételek hatálya alá tartozik valamennyi, az SG Personal GmbH által, illetve az SG Personal GmbH javára bejegyzett domain nevek ( „sg-personal.hu”, „sg-personal.ch”, „svajciallas.hu”, „dolgozzsvajcban.hu”) alatt üzemeltetett Weboldal.

A Weboldalon lévő információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges.

Az SG Personal GmbH azonban előzetes regisztrációhoz köti a Weboldal, azok aloldalai, illetve az onnan elérhető egyes szolgáltatások igénybevételét (pl.:jelentkezés). Ezekben az esetekben az adatok felvétele előtt az SG Personal GmbH tájékoztatja az érintetteket az adatkezelés szabályairól, illetve beszerzi az adatkezeléshez szükséges előzetes hozzájárulásukat.

B) Weboldal használati feltételei:

A Felhasználók a Weboldalt kizárólag saját felelősségükre használhatják.

E felhasználás főbb feltételei a következők:

 • Bárki használhat a Weboldalra, azaz az SG Personal GmbH oldalaira mutató hivatkozást (link), azonban a felhasználás módja és terjedelme nem sértheti a jelen Szolgáltatási Feltételek C. pontjában meghatározott feltételeket.
 • Tilos az SG Personal GmbH-val való kapcsolat valótlan, félrevezető módon történő feltüntetése.
 • Az SG Personal GmbH logójának, védjegyeinek használata kizárólag előzetes írásbeli engedély alapján lehetséges.

C) A Weboldal tartalma és az azon lévő szellemi tulajdonjog

Az SG Personal GmbH Weboldalának arculata, tartalmának meghatározása, összeválogatása, elrendezése, szerkesztése, valamint maga a tartalom (a továbbiakban együttesen: “Tartalom”) egyéni, eredeti jellege következtében szerzői jogvédelem alá esik.

Az azzal kapcsolatos vagyoni jogok gyakorlására az SG Personal GmbH kizárólagosan jogosult. A szerzői jog jogosultja az SG Personal GmbH, ezért kizárólag az SG Personal GmbH jogosult minden egyes felhasználás mások számára történő engedélyezésére.

Az SG Personal GmbH előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a Tartalom egészét vagy annak bármely részeit bármilyen formában sokszorosítani, másolni, terjeszteni vagy tárolni, kivéve, ha az SG Personal GmbH kifejezetten úgy nyilatkozik, hogy az ilyen felhasználások bármelyikét megengedi.

Úgyszintén tilos a Tartalomból eredő vagy azon alapuló bármilyen anyag készítése, átdolgozása, ideértve a szöveg, kép, grafika, logó, fotó, hang- és videóanyagok készítését, valamint a Tartalom az SG Personal GmbH előzetes engedélye nélküli üzleti célú felhasználása, hozzáférhetővé tétele, terjesztése, bármilyen további Internetes felhasználása, forgalmazása.

Az SG Personal GmbH azonban hozzájárul ahhoz, hogy a Felhasználók saját, személyes használatra a Weboldal, vagy annak részei kivonatait saját számítógépen tárolják, vagy kinyomtassák.

Az SG Personal GmbH a Tartalom egészét vagy részeit bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja, korszerűsítheti, vagy visszavonhatja.

Amennyiben a Felhasználó önként anyagot küld az SG Personal GmbH-nak a Weboldalon vagy annak aloldalain, vagy a Weboldalon szereplő bármelyik kommunikációs csatornáján keresztül, az anyag önkéntes beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy az önként beküldött anyagra az SG Personal GmbH ellenérték fizetése nélkül, nem kizárólagos, időben és térben korlátlan felhasználási jogot szerezzen. Felhasználó az előbbiekre való tekintettel csak az általa készített, vagy olyan egyéb anyagokat küldhet az SG Personal GmbH számára, amely kapcsán a kizárólagos felhasználási jogokkal megfelelően rendelkezik. Amennyiben az említett önként küldött anyag a Felhasználó tulajdonát képezi, de tartalmában, vagy annak témájában nem járul hozzá az SG Personal GmbH meghirdetett szolgáltatásaink teljesítéséhez, illetve ha nem egyezik a személyes adatkezelési irányelveivel, akkor ezen esetekben az anyagot töröljük.

D) Az SG Personal GmbH felelőssége

A Felhasználók a Weboldalot kizárólag saját felelősségükre használják, és az SG Personal GmbH nem felel olyan gondatlanul okozott kárért, amely a Weboldal használatából ered, illetve a helytelen, hibás vagy hiányos Tartalom következménye.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az SG Personal GmbH nem felelős a Weboldal használatának következményeként a Felhasználó számítógépében bekövetkezett hibáért, vírus által okozott kárért vagy bármilyen adatvesztésért, továbbá a Felhasználó számítógépéhez, illetve hálózatához való jogosulatlan hozzáférésért vagy bármilyen más harmadik személynek felróható vagy vis maior eseménnyel összefüggő kárért.

E) A Weboldal adatbiztonsága

Felhasználók nem sérthetik meg, illetve nem kísérelhetik meg megsérteni a Weboldal biztonságát, különös tekintettel az alábbiakra:

 • nem megengedett a hozzáférés a nem a Felhasználó számára szánt adatokhoz vagy bejelentkezés egy olyan szerverre, azonosítóra, amelyre a Felhasználó nem jogosult;
 • tilos megkísérelni a rendszer vagy a hálózat sebezhetőségének vizsgálatát, kémlelését, tesztelését, vagy megfelelő felhatalmazás nélkül megsérteni a rendszer biztonságát vagy jogosultság-ellenőrző intézkedéseit;
 • tilos beavatkozást megkísérelni bármely Felhasználó, host vagy hálózat számára nyújtott szolgáltatásba, tilos azokat zavarni (így különösen tilos: vírus elhelyezése a Weboldalon, a Weboldal túlterhelése [overloading], “elárasztása” [flooding], “spamelése””, levelekkel való bombázása [mailbombing] vagy “összeomlasztása” [crashing]);
 • nem megengedett nem kívánt e-mailek küldése, ideértve termékek vagy szolgáltatások propagálását és/vagy hirdetését is.

F. SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE

F.1. Általános rendelkezések

Az SG Personal GmbH a Weboldal működtetése, illetve a Weboldalról elérhető egyes szolgáltatások nyújtása során kötelezettséget vállal a hatályos jogszabályi rendelkezések betartására, különös figyelemmel

 • az egyének védelmét a személyes adatok gépi feldolgozása során alkalmazandó 1998. évi VI. törvény,
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (“Infotv.”),
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (“Eht.”), valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseit szabályozó 2001. évi CVIII. törvény (“Ekertv.”) rendelkezéseire,
 • illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak a témára vonatkozó ajánlásaira.

Az SG Personal GmbH betartja a vonatkozó európai uniós jogi aktusokat is, így különösen a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 95/46/EK irányelvet, amennyiben ezek közvetlenül alkalmazandóak.

F.2. Felhasználó tájékoztatása

Az SG Personal GmbH a jelen Szolgáltatási Feltételekkel részletesen és egyértelműen tájékoztatja a Felhasználókat a Weboldal, illetve a Weboldalról elérhető egyes szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos adatkezelésre vonatkozó tényekről, így többek között az adatkezelés módjáról, céljáról, jogalapjáról, a kezelt adatfajtákról, az adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, a Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről, valamint arról, hogy az adatkezelés kötelező vagy hozzájáruláson alapul. Kötelező adatkezelés esetén az adatkezelésről való tájékoztatásnak minősül a fenti információkat tartalmazó jogszabályi rendelkezésekre való utalás nyilvánosságra hozatala is.

G. A SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA

Az SG Personal GmbH bármikor módosíthatja a jelen Jogi Közleményben rögzített szolgáltatási feltételeket.

A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltatási feltételek módosításai rá nézve minden esetben kötelezőek.

H. REGISZTRÁCIÓS FELTÉTELEK

Amennyiben valamely Weblap látogatása vagy az arról elérhető szolgáltatás igénybevétele regisztrációhoz kötött, a Felhasználó a Regisztráció kitöltésével elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Szolgáltatási Feltételek mellett a regisztrációhoz kötött további szolgáltatás felhasználási feltételeit is. A Felhasználó köteles:

a) a regisztráció során a valóságnak megfelelő, teljes információt közölni a Regisztrációs Adatlap kérdéseire vonatkozóan;

b) a regisztrációs adatokat változás esetén haladéktalanul megfelelően frissíteni, javítani.

A Felhasználó által nyújtott adatok valótlansága, hiányossága vagy pontatlansága esetén az SG Perosnal GmbH-nak jogában áll részlegesen vagy teljes mértékben felfüggeszteni vagy megszüntetni a Felhasználó hozzáférését a Weboldaloz, vagy bármely szolgáltatáshoz.