+36 20/941-8292 | +41 79/475-6637 jelentkezes@svajciallas.hu

Polityka Prywatności w.2.2

Korzystając z tej Witryny, oraz systemu obsługi klienta oparty na CRM-hr Master; Użytkownik (zwany dalej Kandydat) przekazuje dane osobowe Operatorowi Serwisu. Operator witryny obsługuje przekazane nam informacje za wyraźną zgodą użytkownika, jeśli wyrazi on na to zgodę, akceptując niniejszą Politykę prywatności.
Twój menedżer danych (zwany dalej “Pośrednik”) deklaruje poniżej,na jakich warunkach będą obsługiwane informacje, które zostaly dostarczone i jakie obowiazuja prawa w tym zakresie. Jeżeli  Kandydat  nie zaakceptuje deklaracji zarządzania danymi lub wycofa poprzednią deklarację odbioru, uważa się, że nie wyraża zgody na zarządzanie danymi wyszczególnione w deklaracji zarządzania danymi. Pośrednik nie zarejestruje Kandydata, który nie jest zaangażowany w zarządzanie danymi, nie będzie obsługiwał swoich danych i nie będzie mógł poszukiwać pracy. Dane Kandydata wycofującego swoją deklarację z rejestru, Posrednik  bezpłatnie i zgodnie z warunkami opisanymi w niniejszym oświadczeniu usunie. Zarządzanie danymi osobowymi oznacza wszelkie działania, które mogą być wykonane na danych osobowych  Kandydata, informacji (takich jak imię i nazwisko, wiek, kwalifikacje, poprzednie miejsce pracy, adres e-mail). Takie zarządzanie danymi obejmuje w szczególności zbieranie, przechowywanie, organizowanie, zapoznawanie, przekazywanie, sortowanie, usuwanie danych na żądanie itp. Pośrednika.

1. Cel zarządzania danymi

1.a )Zawarcie umowy:

Podstawowym celem przetwarzania danych osobowych jest umożliwienie Pośrednikowi znalezienia odpowiedniej pracy dla Kandydata i zawarcia umowy z Pośrednikiem lub innym pracodawcą w celu zatrudnienia. Pośrednik pośredniczy w działaniu Kandydata jako pracownik lub stosuje się w kontekście zatrudniania personelu.Podczas procesu poszukiwania pracy, zaczynając od podania danych, Pośrednik przetwarza w tym celu dane osobowe Kandydata zgodnie z jego zgodą i daną kategorią pracy.Dane wymagane do zawarcia umowy to imię i nazwisko Kandydata, dane kontaktowe, adres, data urodzenia, kwalifikacje, doświadczenie zawodowe, znajomość języka.

1.b) Oferowanie pracy dla Kandydata::

Po złożeniu przez Kandydata zgody na przetwarzanie jego danych, Pośrednik może, na podstawie uzasadnionego interesu, poinformować Kandydata o odpowiedniej możliwości zatrudnienia. Może to być zrealizowane przez e-mail lub telefonicznie.Jeśli Kandydat pozytywnie zareaguje na wniosek, zostanie to zapisane przez Pośrednika.Wykorzystane dane osobowe: imię i nazwisko oraz dane kontaktowe Kandydata.Wnioskodawca może wnieść pisemny sprzeciw; wobec Pośrednika w zakresie przetwarzania danych w uzasadnionym interesie.

1.c) Wywiad z Kandydatem:

Zgodnie z potrzebami Klienta, Pośrednik zachowuje możliwość przeprowadzenia rozmowy z Kandydatem ustnie lub pisemnie na podstawie uzasadnionego interesu. Wywiady zostaną subiektywnie oceniane. Wykorzystane dane osobowe: imię i nazwisko oraz dane kontaktowe Kandydata. Kandydat może wnieść pisemny sprzeciw wobec Pośrednika w zakresie przetwarzania danych w uzasadnionym interesie.

1.d) Zawiadomienie Kandydata

Pośrednik powiadamia Kandydata o wyniku procesu selekcji (pkt 3) w uzasadnionym interesie. Może to zrobić przez e-mail lub telefonicznie.Jeżeli Kandydat został przyjęty, Kandydat ma możliwość przyjęcia lub odrzucenia oferty.Jeżeli Kandydat wyrazi pozytywną opinię, wówczas Pośrednik zapisze to, a następnie dane będą przetwarzane zgodnie z prawem umów. Wykorzystane dane osobowe: imię i nazwisko oraz dane kontaktowe Kandydata Wnioskodawca może wnieść pisemny sprzeciw wobec Pośrednika w zakresie przetwarzania danych w uzasadnionym interesie.

1.e) Zgodność z prawem

Zgodnie z przepisami Rady Europejskiej i Parlamentu Europejskiego (UE) 2016/679 (RODO) procedura zarządzania danymi jest wymagana przez prawo, np. Postępowanie z incydentem (sekcja 7). Dane osobowe wykorzystywane w zarządzaniu incydentami: imię i nazwisko oraz dane kontaktowe Kandydata i data urodzenia. Ponadto, Pośrednik prowadzi Rejestr Ochrony Danych, w którym przydziela identyfikator ochrony danych Kandydatorowi ubiegającym się o Pośrednika (pozycja 3) i rejestruje aktualne, prawa i podstawy prawne Kandydata w odniesieniu do Danych Osobowych.

1.f) Czarna lista

Jeżeli Kandydat zostanie wybrany, pozytywnie  i to potwierdzi, a mimo to nie zadziała,lub spowoduje jakiejkolwiek szkody materialnej w jego pracy, lub  spowoduje szkody dla Pośrednika poprzez jego zachowanie, nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa pracy, z bezpośrednimi konsekwencjami prawnymi, Pośrednik zastrzega sobie prawo do utrzymywania Kandydata na czarnej liście z uzasadnionych powodów. Wykorzystane dane osobowe: imię i nazwisko oraz dane kontaktowe Kandydata, data urodzenia. W takim przypadku Operator zamierza zachować okres przechowywania danych dla ogólnego okresu przedawnienia. Kandydat może wnieść pisemny sprzeciw wobec Pośrednika w zakresie przetwarzania danych w uzasadnionym interesie.

1.g) wyjątkowe przypadki: 

W wyjątkowych przypadkach, na ściśle określonych warunkach, Pośrednik jest prawnie zobowiązany do przetwarzania danych osobowych. Takie przypadki mogą obejmować: oficjalne zamówienie, interes innych osób, ważny interes publiczny.

2. Podstawa prawna zarządzania danymi

Pośrednik będzie zarządzał danymi osobowymi Kandydata  na podstawie zgody Kandydata obowiązkowe prawo węgierskie obowiązujące w danym czasie (ustawa CXII z 2011 r. o samookreśleniu informacji i swobodzie informacji) oraz wymogi prawne, zgodnie z odpowiednimi normami Unii Europejskiej (Rada Europejska i Parlament (UE) 2016/679 – RODO(GDPR) i bierze pod uwagę prawa osobiste Kandydata , uzasadnione interesy w tym zakresie i dąży do wykorzystania danych osobowych Kandydata tylko w w niezbędnym zakresie procesu poszukiwania pracy.

2.a) Menedżer danych ,Agent do Przetwarzania danych

Oświadczenie o zarządzaniu danymi jest sporządzane przez Menedżera danych:

Nazwa firmy : Swiss Gebäudetechnik Personalverleih GmbH

Numer identyfikacyjny firmy : CHE-379.849.907

Siedziba:Szwajcaria 5707 Seengen, Schulstrasse 11

2.b) Menedżera danych podczas przetwarzania danych wspólpracuje z Agentów przetwarzania danych (zwanych dalej: Agentami ).

Evolution Consulting Kft. (Miskolc, Báthory István u. 12.)

SG Personal Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (3527 Miskolc, Kruspér utca 2.)

Treuhandbüro FIDEMEDIA GmbH (5707 Svájc, Seengen Altackerstrasse 14)

Pośrednik wymaga również, aby przetwarzający dane (Agenci) przestrzegali niniejszego oświadczenia. W procesie poszukiwania pracy i selekcji zaangażowani są Pośrednik i Agent  do Przetwarzania danych, których dane są traktowane poufnie i za ich zgodą, a także obowiązuje go oświadczenie o zachowaniu poufnośc.

3. Proces selekcji

Kandydat przesyła informacje potrzebne do znalezienia pracy na koncie użytkownika dostępnym w Witrynie  w  online bazie danych (hrMaster). Na podstawie zleceń pracodawców Pośrednik ogłasza pozycję na stronie internetowej, która stanowi równiez część konta Kandydata. Jeżeli Kandydat udzieli zgodę na uczestniczenie w procesie selekcji, wyrazi on swoją zgodę na szczególne postępowanie z jego danymi osobowymi. Operator przekaże Kandydatowi identyfikator prywatności przypisany do nazwy Kandydata.Ten identyfikator jest następnie dostępny na osobistym koncie Kandydata.Następnie Pośrednik tworzy wyciąg z formularza utworzonego na podstawie danych podanych na koncie użytkownika Kandydata, który zostanie wysłany do klienta, pracodawcy, który ogłosił pracę określoną w ogłoszeniu. Wyciąg zawiera imię i nazwisko Klienta, tożsamość ochrony danych, rok urodzenia, (kwalifikacje), doświadczenie zawodowe, umiejętności językowe.Klient zostanie poinformowany przez Pośrednika o postępach procesu selekcji, a Klient może zwrócić się o informacje do Pośrednika.Po zakończeniu procesu selekcji,klient oglaszajacy oferty prac, nie będzie przetwarzał dostarczonych o danych, dane zostaną usuniete najpóźniej w ciągu jednego roku.

4. Treść, źródło danych

Pośrednik zarządza danymi identyfikacyjnymi technicznymi wygenerowanymi w trakcie korzystania z bazy danych hrMaster,  danymi osobowymi Kandydata  umieszczonymi na Stronie internetowej w bazie danych hrMaster, jego CV oraz innymi materiałami aplikacyjnymi i jego danymi publikowanymi podczas rozmów kwalifikacyjnych.

Dane techniczne dotyczące korzystania z bazy danych hrMaster są obsługiwane głównie przez Pośrednika w taki  sposób, ze nie daje mozliwości na  identyfikacje użytkownika.

5. Czas zarządzania danymi

Zarządzanie danymi może rozciągać się do czasu procesu poszukiwania pracy. Proces poszukiwania pracy rozciąga się od poczatku procesu recruatacji do zawarcia umowy o odpowiedniej pracy.

Operator usuwa dane osobowe Kandydata w przypadkach, gdy :

  • wnioskuje o usunięcie swoich danych osobowych i ich dalsze przetwarzanie, lub
  • Kandydat anuluje zgodę na dane do przetwarzania, lub
  • upłynął rok od ostatniego zalogowania sie Kandydata na strone użytkownika, lub
  • przetwarzanie danych z jakiegokolwiek powodu nie spełnia warunków określonych prawem, lub anulowanie jest zlecone przez organ lub sąd.

Pośrednik powiadamia jednocześnie wszystkie osoby, którym dane osobowe zostały lub uzyskały dostęp do obowiązku anulowania lub zostaly anulowane.Zaawanżowany  Kandydat,  w tych przypadkach zostanie powiadomiony o usunięciu.W przypadku spełnienia  powyższych warunków, Pośrednik natychmiast usunie dane Kandydata, ale nie później niż 30 dni po spełnieniu wyżej wymienionych powodów.

Jeśli się to nie zrealizuje, to Kandydat zostanie poinformowany o przyczynie w ciągu 30 dni.W przypadkach, w których umowa o pracę określona jako cel zarządzania danymi została już ustalona lub gdy Kandydat nie wprowadził swojego konta użytkownika przez okres dłuższy niż 1 rok, Kandydat może zażądzić od Pośrednika-, aby go nie usunął, i żeby kontynuowal przetwarzanie swoich danych.

Czas zarządzania danymi może być dłuższy niż powyższy, jeżeli Pośrednik jest zobowiązany do przetwarzania danych w celu wypełnienia ustawowego lub innego zobowiązania prawnego wobec niego. Na przykład prawo zobowiązań lub jeżeli interes życiowy danej osoby tego wymaga lub istnieje istotny interes publiczny w zarządzaniu danymi, podobnie jak przedłożenie i egzekwowanie roszczeń prawnych przez Pośrednika.

6. Przesyłanie danych

Pośrednik będzie przekazywał dane osobowe Kandydatów stronom trzecim w celu zawarcia umowy o poszukiwaniu pracy i umowy o pracę w celu zarządzania danymi.

Dane mogą być przekazane wyłącznie pośrednikowi, przetwarzającemu dane i podmiotom gospodarczym, które oferują wnioskodawcy odpowiednią ofertę,a Kandydat zglosi sie na podana ofertę.

Jeżeli dane Kandydata zostaną przekazane firmie,  Kandydat zostanie poinformowany przez Posrednika, chyba że okaże się to niemożliwe lub wymagałoby nieproporcjonalnego wysiłku. Operator przekazuje dane Klienta tylko tym partnerom, którzy deklarują, że spełniają wymogi regularnego i bezpiecznego zarządzania danymi.i nie wysyłają dalej  dane (nie wliczając ustawowego przesyłania danych). Dane są dostępne wyłącznie dla administratorów danych, przetwarzających dane i potencjalnych pracodawców w Unii Europejskiej i Szwajcarii. W niektórych przypadkach prawo może zobowiązowac przekazywanie danych na warunkach innych niż określone w prawie danego Państwa, takie jak zapobieganie przestępczości  lub kontrola urzędowa.

7. Bezpieczne zarządzanie danymi

 Pośrednik chroni przetwarzane dane przed nieuprawnionym dostępem, zmianą, transmisji, ujawnieniem, usunięciem lub zniszczeniem, bezprawną obsługą, przypadkowym zniszczeniem i obrażeniami, a także staje się niedostępna z przyczyn technicznych. W każdej chwili możesz uzyskać dostęp do swoich danych osobowych za pomocą hrMaster i mieć swoje dane.Dostęp zapewnia konto chronione hasłem. Dane osobowe zarejestrowane przez Kandydata mogą być przeglądane wyłącznie przez uczestników procesu negocjacji umowy.Pośrednik zapewnia organizację pracy związanej z zarządzaniem danymi pracowników, która umożliwia bezpieczne zarządzanie danymi. Dokładamy wszelkich starań, aby przetwarzać dane osobowe wyłącznie w zakresie i czasie trwania każdego uczestnika. W przypadku, gdy bezpieczne postępowanie z danymi Kandydata byłoby zagrożone lub zagrożone przez jakąkolwiek nielegalną działalność (incydent ochrony danych),Posrednik podejmuje wszelkie uzasadnione środki w celu przywrócenia bezpieczeństwa danych. W stosownych przypadkach zainteresowane strony są niezwłocznie powiadamiane.

8. Prawa i ustawy prawne

Pośrednik poinformuje Kandydata, że w każdej chwili może zażądać informacji na temat zarządzania Swoimi danymi, lub może w każdej chwili wycofać swoje bieżące oświadczenie dotyczące zarządzania danymi osobowymi bezpłatnie.

Użytkownik może wykonywać prawa do zarządzania danymi swojego Kandydat  obsluguje  zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym Oświadczeniu o Zarządzaniu Danymi oraz z obowiązujących przepisach prawnych.

Na pisemny wniosek Kandydata administrator danych dostarcza informacje na temat: danych zarządzanych przez podmiot danych lub przetwarzanych przez podmiot przetwarzający dane lub ich źródło, celu przetwarzania danych, jego podstawy prawnej, czasu trwania, nazwy, adresu przetwarzającego dane i jego działań związanych z zarządzaniem danymi, ewentualnej ochrony danych. okoliczności i skutki zdarzenia oraz środki podjęte w celu jego zapobieżenia, a także, w przypadku przekazywania danych osobowych, osoby, której dane dotyczą, podstawę prawną i adresata przeniesienia. Informacje są udostępniane bezpłatnie raz w roku, a przy dalszych okazjach administrator danych ma prawo pobierać opłatę proporcjonalną do wyników tych informacji. Administrator danych dostarcza informacje niezwłocznie, jednak nie później niż 30 dni po otrzymaniu wniosku.

Pośrednik może zidentyfikować Kandydata z powiązanym numerem identyfikacyjnym danych udostępnić wnioskodawcom wyżej wymienione informacje.W przypadku, gdy dane Kandydata zostały usunięte z systemu Pośrednika z dowolnego powodu, Operator może dostarczyć rejestr anulowania dla Identyfikatora Prywatności.Kandydat może uzyskać dostęp do swoich danych przesłanych na konto użytkownika aplikacji w dowolnym momencie za pomocą bazy danych hrMaster.Kandydat może sprawdzić swoje dane osobowe na swoim koncie Kandydata oraz  zmodyfikować dane, lub usunąć całe konto.Kandydaci mogą również wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania ich danych osobowych, jeżeli zarządzanie danymi jest obowiązkowe z mocy prawa.
Jeżeli Kandydat , uważa, że jego prawa do przetwarzania danych osobowych zostały naruszone, ma on prawo:wnieść skargę do Krajowego Urzędu Ochrony Danych i Swobody Informacji (1125 Budapeszt, Szilágyi Erzsébet fasor 22c.),korzystać z sądownictwa do egzekwowania swoich praw,dochodzić odszkodowania za spowodowane szkody. Pośrednik zastrzega sobie prawo do czasowego zablokowania lub usunięcia danych, które są nieprawdziwe lub niezgodne z celem zarządzania danymi.

9. Zmiana treści oświadczenia

Pośrednik zastrzega sobie prawo do jednostronnego zakończenia działania Witryny i przetwarzania danych osobowych Wnioskodawców po uprzednim powiadomieniu. Jeśli Pośrednik modyfikuje treść Oświadczenia o Zarządzaniu Danymi w istotnej kwestii, Pośrednik poinformuje Kandydata z wyprzedzeniem i będzie dysponował dalszymi danymi osobowymi, j

Kandydat może wnieść sprzeciw wobec Pośrednika, może zażądać ograniczenia w przetwarzaniu jego danych lub może dowolnie usunąć swoje dane.

10. Czym są „cookies” (ciasteczka)?

To niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych.W  „cookies”, składających się z szeregu liter i cyfr, znajdują się różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, np. tych wymagających autoryzacji – m.in. podczas logowania do konta pocztowego czy sklepu internetowego. Pliki cookie nie mają dostępu do komputera użytkownika, smartfona itp. dane w nim zawarte.

10.a) Jakie „cookies” używa witryna?

Niektóre „cookies” na naszej stronie są niezbędne do działania witryny, nawigacji lub przeglądania chronionych treści.Lista „cookies” na stronie jest prezentowana przy okazji pierwszego zwiedzenia odwiedzającym przez menedżera plików cookie.Staramy sie zminimalizować użycie plików cookie. użytkowników z plików cookie nie można zidentyfikować.

10.b) Wyłączenie plików „cookies” 

Ustawienie przeglądarki w celu wyłączenia plików cookie używanych przez witryny może jednak spowodować, że niektóre funkcje witryny będą działać nieprawidłowo lub wogóle nie będą działać.

Więcej informacji na temat organizowania lub usuwania plików cookie oraz więcej informacji na temat „cookies” można znaleźć na stronie www.allaboutcookies.org.

10.c) Udostępnianie informacji

Nasza strona internetowa zawiera funkcję udostępniania na stronie Facebook. Facebook może również instalować pliki cookie na urządzeniu użytkownika,nasza strona internetowa nie ma na to wpływu. Zasady dotyczące plików cookie na Facebooku są dostępne tutaj: https://www.facebook.com/help/cookies/

Kwestie nie objęte niniejszą polityką prywatności podlegają przepisom ustawy o zarządzaniu danymi.

Przetwarzanie danych opisane powyżej może być ważnie zaakceptowane tylko przez osobę prawną (rodzica) w wieku od 16 do 18 lat i osobę o ograniczonej przepustowości, za zgodą lub późniejszą zgodą przedstawiciela prawnego (rodzica).Przyjmuję do wiadomości, że akceptacja niniejszej Polityki prywatności jest dobrowolna, na podstawie mojej wolnej decyzji.

Przeczytałem i zrozumiałem niniejsze oświadczenie dotyczące zarządzania danymi.Zgadzam się z warunkami Oświadczenia o Zarządzaniu Danymi i zgadzam się na zarządzanie Swoimi danymi osobowymi przez Pośrednika zgodnie z warunkami niniejszej Polityki prywatności.

Treść tego oświadczenia jest chroniona prawem autorskim, kopiowaniem, wykorzystywaniem w jakimkolwiek celu bez zezwolenia!

To oświadczenie jest ważne od 01.02.2019.