+36 20/941-8292 | +41 79/475-6637 jelentkezes@svajciallas.hu

Adatkezelési nyilatkozat v.2.3

 

Jelen Weboldal és hrMaster CRM alapú ügyfélnyilvántartó rendszer használata során Ön (továbbiakban: Pályázó) személyes adatokat közöl a Weboldal üzemeltetőjével. Weboldal üzemeltetője a tudomására hozott adatait az Ön kifejezett hozzájárulása alapján kezeli, amennyiben hozzájárulását jelen adatkezelési nyilatkozat elfogadásával megadja.

Az Ön adatainak kezelője (továbbiakban: Közvetítő) az alábbiakban nyilatkozik arról, hogy milyen feltételekkel kezeli az Ön által tudomására hozott adatokat, és Önt milyen jogok illetik meg ezzel kapcsolatban.

Amennyiben a Pályázó az adatkezelési nyilatkozatot nem fogadja el, vagy korábban megtett elfogadó nyilatkozatát visszavonja, úgy kell tekinteni, hogy az adatkezelési nyilatkozatban részletezett adatkezeléshez nem járul hozzá. Az adatkezeléshez hozzá nem járuló Pályázót a Közvetítő nem veszi nyilvántartásba, adatait nem kezeli, és részére munkát nem kereshet. A nyilatkozatát visszavonó Pályázó adatait a Közvetítő a nyilvántartásból díjmentesen és jelen nyilatkozatban részletezett feltételekkel törli.

Személyes adatainak kezelése minden olyan műveletet jelent, amelyet a Pályázó személyéhez hozzákapcsolható adattal, információval (például: neve, életkora, végzettsége, korábbi munkahelyei, email címe, stb.) végeznek. Ilyen adatkezelés az adatok gyűjtése, tárolása, rendszerezése, Közvetítő dolgozói általi megismerése, továbbítása, válogatása, kérésre törlése stb.

1. Adatok kezelésének célja 

 1. a. Szerződéskötés:

A személyes adatok kezelésének elsődleges célja, hogy a Közvetítő a Pályázó részére megfelelő állást találjon, és munkavégzés céljából a Közvetítő maga, vagy más munkáltató vele szerződést kössön. A Közvetítő a Pályázót, mint munkaerőt kiközvetíti, vagy munkaerőkölcsönzés keretében maga alkalmazza. Az álláskeresés folyamata során – adatai megadásától kezdődően –  a Közvetítő a Pályázó személyes adatait az említett célból kezeli a Pályázó hozzájárulásának, és megadott munkaköri kategóriának megfelelően. A szerződés megkötéséig szükséges adatok a Pályázó neve, elérhetősége(i), lakcíme, születési ideje, végzettsége(i), szakmai tapasztalata(i), nyelvismerete.

 

 1. b. Álláslehetőség ajánlása a Pályázó részére:

Miután a Pályázó hozzájárulását adta adatainak kezeléséhez a Közvetítő jogos érdek alapján a Pályázó tudomására hozhat a Pályázó számára releváns álláslehetőséget. Ennek módja elektronikus levelezés útján, illetve telefonon keresztül történhet. Ha a megkeresésre a Pályázó pozitív visszajelzést ad akkor ezt a Közvetítő rögzíti. A felhasznált személyes adatok: a Pályázó neve és elérhetősége.

A Pályázó a jogos érdekből történő adatkezelés ellen írásban a Közvetítőnél tiltakozhat.

 1. c. Interjú a Pályázóval:

A közvetítő a megrendelői igények szerint jogos érdek alapján fenntarja a lehetőséget, hogy a Pályázóval interjút készíthessen szóban vagy írásban. Az interjúk értékelése szubjektív módon történik. A felhasznált személyes adatok: a Pályázó neve és elérhetősége.

A Pályázó a jogos érdekből történő adatkezelés ellen írásban a Közvetítőnél tiltakozhat.

 1. d. Pályázó értesítése:

A kiválasztási folyamat eredményéről (3. pont) a Közvetítő jogos érdekből értesíti a Pályázót. Ennek módja elektronikus levelezés útján, illetve telefonon keresztül történhet. Ha a Pályázó felvételt nyert, akkor a Pályázónak lehetősége van elfogadni vagy visszautasítani az ajánlatot.  Ha a Pályázó pozitív visszajelzést ad, akkor a Közvetítő rögzíti ezt és onnantól kezdve szerződéses jog alapján történik az adatok kezelése. A felhasznált személyes adatok: a Pályázó neve és elérhetősége.

A Pályázó a jogos érdekből történő adatkezelés ellen írásban a Közvetítőnél tiltakozhat.

 1. e. Törvényi megfelelés:

Az Európai Tanács és Parlament (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) alapján törvény írja elő az adatkezelési eljárást, pl.: incidens kezelése (7. pont). Incidenskezelés során felhasznált személyes adatok: a Pályázó neve és elérhetősége, születési ideje.  Továbbá a Közvetítő Adatvédelmi nyilvántartást vezet, melyben a Közvetítőhöz jelentkező Pályázókhoz (3. Pont) Adatvédelmi azonosítót rendel, valamint ebben a nyilvántartásban rögzíti a Pályázóval kapcsolatos személyes adatokhoz kapcsolódó aktuálisan érvényes jogát, jogalapjait. Az Adatvédelmi nyilvántartásban szereplő személyes adatok: a Pályázó neve, születési ideje és adatvédelmi azonosítója.

 1. f. Feketelista:

Abban az esetben, ha a Pályázó kiválasztásra kerül, ezt pozitívan visszaigazolja és ennek ellenére mégsem áll munkába, vagy a munkája során anyagi kárt okoz, vagy viselkedésével, magatartásával, a munkavédelmi szabályok be nem tartásával a Közvetítőnek kárt okoz, a közvetlen jogi következmények mellett, a Közvetítő fenntartja annak lehetőségét, hogy jogos érdekből a Közvetítő a Pályázót fekete listán tartsa számon. A felhasznált személyes adatok: a Pályázó neve és elérhetősége, születési ideje. Ezen esetben Közvetítő az adatok tárolási idejét az általános elévülési ideig kívánja megőrizni.

A Pályázó a jogos érdekből történő adatkezelés ellen írásban a Közvetítőnél tiltakozhat. 

 1. g. Kivételes esetek:

Kivételes esetekben, szigorú feltételek mellett, törvényi előírás kötelezi a Közvetítőt a személyes adatok kezelésére. Ilyen eset lehet pl: hatósági elrendelés, mások létérdeke, fontos közérdek.

 2. Adatkezelés jogalapja

Közvetítő a Pályázó személyes adatainak kezelését a Pályázó hozzájárulása alapján és a mindenkor hatályos kötelező magyar törvényi (2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról) és jogszabályi feltételek betartásával, a vonatkozó Európai Uniós normáknak (Az Európai Tanács és Parlament (EU) 2016/679 rendelete– GDPR) megfelelően, adatainak biztonságára tekintettel végzi és a Közvetítő e tekintetben figyelembe veszi a Pályázó személyhez fűződő jogait, jogos érdekeit, és az adatkezelés során törekszik arra, hogy Pályázó személyes adatait csak a legszükségesebb mértékben használja fel az álláskeresési folyamat minden szakaszában.

2.a. Adatkezelő és Adatfeldolgozók

Jelen adatkezelési nyilatkozatot, mint Adatkezelő teszi meg.Jelen adatkezelési nyilatkozatot, mint Adatkezelő teszi meg.

cégnév: Swiss Gebäudetechnik Personalverleih GmbH (anyacég).

cégjegyzékszám: CHE-379.849.907Székhely:

Svájc 5707 Seengen, Schulstrasse 11

valamint,
cégnév SG Personal Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (leányvállalat).

cégjegyzékszám: 05-09-011324

Székhely: (3527 Miskolc, Kruspér utca 2.)

2.b. Az Adatkezelő az adatkezelése során közreműködőket (továbbiakban: Adatfeldolgozók) vesz igénybe:

Evolution Consulting Kft. (Miskolc, Báthory István u. 12.) 

Treuhandbüro FIDEMEDIA GmbH (5707 Svájc, Seengen Altackerstrasse 14)

SZTRÁDA Bt.(3521 Miskolc Új Élet utca 21.)

Magyar Hosting Kft. (1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.)

Bip Communications Kft. (1134 Budapest, Bulcsú utca 23.)

Közvetítő az Adatfeldolgozóktól is megköveteli jelen nyilatkozatban foglaltak betartását. Az álláskeresési és kiválasztási folyamatban a Közvetítő és az Adatfeldolgozók munkatársai vesznek részt, akik adatait bizalmasan, hozzájárulásuknak megfelelően kezelik, és ehhez titoktartási nyilatkozatot tesznek.

3. A kiválasztás folyamata

Pályázó az álláskereséshez szükséges adatait a Közvetítő által bérbe vett online adatbázisban (hrMaster) kialakított felhasználói fiókjába feltölti. Különböző megrendelőktől érkező megbízások alapján, a Közvetítő pozíciót hirdet meg ezen a felületen, melynek részeként a pályázó felhasználói fiókja üzemel. Amennyiben a Pályázó részt kíván venni a kiválasztási folyamatban, úgy az online regisztráció során, jelölőnégyzet használatával a hozzájárulását adja személyes adatainak az adott munkakörrel kapcsolatos konkrét kezeléséhez. A Közvetítő ekkor a Pályázót adatvédelmi azonosítóval látja el, melyet a Pályázó nevéhez rendel. Ez az azonosító ezután elérhető a Pályázó személyes fiókjában. Majd a Közvetítő a Pályázó felhasználói fiókjában megadott adatokból összeállított adatlap kivonatot hoz létre, amelyet elküld annak a megrendelőnek, foglalkoztatónak, amelyik a hirdetésben meghatározott munkakört meghirdette. A kivonaton szerepel a Pályázó neve, adatvédelmi azonosítója, születési éve, végzettsége(i), szakmai tapasztalata, nyelvismerete. A Pályázó fényképe, elérhetősége, nem kerül továbbításra. A Pályázót a Közvetítő tájékoztatja az adott kiválasztási folyamat alakulásról, illetve a Pályázó kérheti tájékoztatást a Közvetítőtől. A konkrét kiválasztási folyamat lezárulásával az adott munkakört meghirdető megrendelő a részére elküldött adatokat a későbbiekben már nem kezeli tovább és legkésőbb egy éven belül törli azokat. Esetenként előfordul, hogy valamelyik Pályázót a feltöltött pályázati anyaga alapján úgy keresnek meg, hogy nem előzi meg a megkeresését konkrét pályázat benyújtása. Ebben az esetben kizárólag a Közvetítő, vagy jelen nyilatkozatban megnevezett Adatfeldolgozó keresi meg a Pályázót a feltöltött adatai alapján. Adatkezelő, törvény eltérő rendelkezésének hiányában, saját vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelhet személyes adatot.

4. Adatok tartalma, forrása

Közvetítő a hrMaster használata során keletkezett technikai azonosító adatokat, a Pályázónak a hrMasterbe feltöltött személyes adatait, egyéb pályázati anyagát, állásinterjúk során közölt adatait kezeli. A hrMaster használatából eredő technikai adatokat a Közvetítő elsősorban olyan módon kezeli, amely a felhasználó személyének azonosításra nem alkalmas. 

5. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés az álláskeresési folyamat idejére terjedhet ki. Az álláskeresési folyamat a pályázat benyújtásától a megfelelő munkavégzésre irányuló szerződés megkötéséig terjed.

Közvetítő törli a Pályázó személyes adatait, amennyiben:

 • kéri, hogy személyes adatait töröljék és a továbbiakban ne kezeljék, vagy
 • visszavonja az adatok kezeléshez adott hozzájárulását, vagy
 • a felhasználói fiókba történt utolsó belépése óta 2 év eltelt, vagy
 • az adatkezelés valamely okból nem felel meg a jogszabály feltételeinek, illetve hatóság vagy bíróság elrendeli a törlést.

A törlésről és a törlés kötelezettségéről Közvetítő egyidejűleg értesíti mindazokat, akiknek a személyes adatokat továbbította, vagy azokhoz hozzáférést engedett. A törlésről az érintett Pályázó is minden esetben értesítést kap.

Fenti feltételek megvalósulása esetén a Közvetítő haladéktalanul, de legkésőbb a fenti okok bekövetkeztétől számított 30 napon belül törli a Pályázó adatait. Amennyiben ez nem történik meg, úgy annak indokáról a Pályázó a 30 napon belül tájékoztatást kap. Azokban az esetekben, amikor az adatkezelés céljaként meghatározott munkaszerződés már létrejött, illetve amikor a Pályázó a felhasználói fiókjába már több, mint 2 éve nem lépett be, a Pályázó kérheti, hogy a Közvetítő ne törölje, hanem kezelje tovább az adatait.

Az adatkezelés időtartama fentiektől abban az esetben lehet hosszabb, ha a Közvetítő a rá vonatkozó valamely törvényi vagy más jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében köteles az adatokat tovább kezelni. Ilyen például a szerződéses jog vagy ha valamely személy létfontosságú érdeke azt megkívánja, vagy az adatok kezeléséhez fűződő jelentős közérdek fűződik, hasonlóan a Közvetítő jogi igényeinek előterjesztésének, érvényesítésének esetéhez.

6. Adatok továbbítása

Közvetítő kizárólag az adatkezelés céljaként meghatározott munkakeresés és munkavégzésre irányuló szerződés létrejötte céljából továbbítja a Pályázók személyes adatait harmadik fél részére. Az adatok csak a Közvetítő, Adatfeldolgozók, valamint olyan gazdasági szereplők számára továbbíthatóak, amelyek az adott Pályázó részére megfelelő munkát ajánlanak, és Pályázó a meghirdetett munkakörbe jelentkezik.

Közvetítő csak olyan partnereknek továbbítja a Pályázó adatait, akik nyilatkoznak arról, hogy megfelelnek a szabályos és biztonságos adatkezelés követelményeinek, és másoknak már nem küldik tovább a számukra elküldött adatokat (ide nem értve a törvényileg kötelező adattovábbítás esetét.) Az adatok kizárólag az Európai Unió és Svájc területén működő: adatkezelőhöz, adatfeldolgozóhoz és lehetséges munkáltatóhoz jutnak el. Bizonyos esetekben a törvény kötelezővé teheti, hogy az adatok a fentiektől eltérő, valamely érintett állam törvényeiben meghatározott feltételekkel kerüljenek továbbításra, ilyen például a bűnüldözés vagy hatósági ellenőrzés esete.

7. Biztonságos adatkezelés

Közvetítő védi a kezelt adatokat a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, a jogellenes kezelés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá technikai okból hozzáférhetetlenné válás ellen. Pályázó saját személyes adataihoz a hrMaster használatával bármikor hozzáférhet, adataival rendelkezhet. Hozzáférését jelszavas védelemmel ellátott fiók biztosítja. A Pályázó által rögzített személyes adatokat kizárólag a közvetítési és szerződési folyamat résztvevői tekinthetik meg. Közvetítő biztosítja saját munkavállalói adatkezelési munkájának olyan szervezését, amely lehetővé teszi a biztonságos adatkezelést. Valamint törekszik rá, hogy személyes adatot minden résztvevő csak a szükséges mértékben és ideig kezeljen. Abban az esetben, ha a Pályázó adatainak a biztonságos kezelése valamilyen jogellenes tevékenység miatt sérülne, vagy veszélybe kerülne (adatvédelmi incidens), a Közvetítő minden ésszerű intézkedést megtesz az adatok biztonságának helyreállítása érdekében. Indokolt esetben az érintettek és a hatóság haladéktalanul értesítést kapnak.

8. Jogok és érvényesítésük

Közvetítő tájékoztatja a Pályázót, hogy adatainak kezeléséről bármikor tájékoztatást kérhet, illetve személyes adatainak kezelésére vonatkozó jelen adatkezelési nyilatkozat elfogadását, személyes adatainak a jövőbeli kezelésére nézve, bármikor díjmentesen visszavonhatja. Pályázó a Közvetítő adatkezelésével kapcsolatos jogait jelen Adatkezelési nyilatkozatban és a hatályos jogszabályi rendelkezésekben részletezett feltételekkel gyakorolhatja. Pályázó írásbeli kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad: az érintett által kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás évi egy alkalommal ingyenes, a további alkalmak esetére az Adatkezelő jogosult a tájékoztatás teljesítésével arányos mértékű díj felszámolására. Adatkezelő a tájékoztatást haladéktalanul, legkésőbb azonban a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül megadja. A Közvetítő a Pályázót a hozzá rendelt adatvédelmi azonosító számmal tudja azonosítani, hogy a fentiekben említett adatokat kérésre közölni tudja a Pályázóval. Abban az esetben, ha a Pályázó adatai a Közvetítő rendszeréből bármilyen okból törlésre kerültek a Közvetítő az adatvédelmi azonosítóhoz tartozó törlési bejegyzést áll módjában megadni.

Pályázó felhasználói fiókjába feltöltött adataihoz a hrMaster használatával bármikor hozzáférhet. A Pályázó felhasználói fiókjában ellenőrizheti személyes adatait, valamint módosíthatja és törölheti azokat, vagy az egész fiókot. A Pályázó a személyes adatainak kezelése ellen akkor is tiltakozhat, ha az adatkezelést törvény kötelezővé teszi.

Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak kezeléséhez fűződő jogait megsértették, jogában áll:

 • panasszal fordulni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22c.),
 • jogainak érvényesítéséhez bírósági utat igénybe venni,
 • az okozott károk megtérítését követelni.

Közvetítő fenntartja a jogot, hogy a valótlan, vagy az adatkezelés céljával össze nem férő adatokat átmenetileg zárolja, illetve – főszabály szerint – előzetes értesítést követően törölje.

9. Nyilatkozat tartalmának módosítása

Közvetítő fenntartja a jogot, hogy a Weboldal üzemeltetésétől, és a Pályázók személyes adatainak kezelésétől, előzetes értesítést követően, egyoldalúan elálljon. Amennyiben a Közvetítő jelen Adatkezelési nyilatkozat tartalmát módosítja, arról a Közvetítő tájékoztatja a Pályázót. A Pályázó írásban tiltakozhat a Közvetítőnél, kérheti adatainak kezelésének korlátozását vagy az említett módokon adatait szabadon törölheti.

10. Mi a cookie?

Cookie-k (másnéven: sütik) és a Weboldalak látogatásához kapcsolódó technikai adatokat tartalmazza.

A süti vagy cookie egy olyan kisméretű fájl, amit a weboldalt megjelenítő program helyez el a felhasználó számítógépén, okostelefonján, vagy más, internetes hozzáférést biztosító eszközén. A sütik kizárólag adatokat tartalmaznak, vírusokat, kémprogramokat vagy futtatható állományokat nem. A sütik nem férnek hozzá a felhasználó számítógépén, okostelefonján, egyéb eszközén található adatokhoz.

A sütik egyszerűbb böngészést biztosítanak a felhasználóknak, az anonim látogatói statisztikák alapján pedig a felhasználók igényei alapján tudjuk továbbfejleszteni a weboldalunkat.

10.a. Milyen sütiket használ a Weboldal?

A Weboldalainkon lévő sütik egy része mindenképp szükséges az oldal működéséhez, a navigáláshoz, vagy védett tartalmak megtekintéséhez.

Az oldalon működő cookiek listáját első belépéskor a cookie kezelő alkalmazás ismerteti meg a látogatókkal. Törekszünk a használatban lévő cookiek minimalizálására. A sütikből szerzett adatok anonimak, a felhasználók azonosítására nem alkalmasak.

10.b. A sütik tiltása

A böngésző beállításával letilthatók a weboldalak által használt sütik, ekkor azonban előfordulhat, hogy a weboldal egyes funkciói nem, vagy nem megfelelően működnek. A sütik rendezéséről, vagy törlésükről – és még számos, a sütikkel kapcsolatos tudnivalóról – a www.allaboutcookies.org weboldalon található bővebb információ.

10.c. Megosztási információk

A Weboldal facebookos megosztás funkciót tartalmaz. Előfordulhat, hogy a Facebook is sütit telepít a felhasználó eszközére, erre azonban a Közvetítő nincs hatással. A Facebook sütiszabályzata a következő linken található: https://www.facebook.com/help/cookies/

A jelen nyilatkozatban nem szabályozott kérdésekben az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak. A fentiek szerinti adatkezelést a 16 és 18 év közötti, valamint a korlátozottan cselekvőképes személy csak törvényes képviselője (szülője) hozzájárulásával érvényes.

Tudomásul veszem, hogy jelen Adatkezelési nyilatkozat elfogadása önkéntes, szabad elhatározásomon alapul. Jelen Adatkezelési nyilatkozatot elolvastam, megértettem. Adatkezelési nyilatkozatban foglaltakat elfogadom és hozzájárulok, hogy Közvetítő személyes adataimat jelen adatkezelési nyilatkozatban foglaltak szerint kezelje.

Jelen nyilatkozat tartalmát szerzői jogok védik, másolása, engedély nélküli bármely célú felhasználása tilos!

A jelen nyilatkozat hatályos: 2020-01-06